ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. PHẠM VĂN VIỆT, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Khoa học vật liệu – 62 44 01 22, với đề tài “Tổng hợp vật liệu tổ hợp nano TiO2 dạng ống/nano kim loại, nano ôxít kim loại ứng dụng trong quang xúc tác và diệt khuẩnvào lúc 9g00, ngày 08/8/2018,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM