Kết quả thi cuối khóa môn Triết khóa tháng 8/2017 – lần 2