ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
v/v đăng ký môn học học phần hè – chương trình cao học khóa 27/2017

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Đề nghị học viên cao học khóa 27/2017 các ngành đã có lịch học trong nhóm học phần hè đến Phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký môn học.

Thời gian đăng ký: từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018.

Thời khóa biểu: đính kèm.

Mẫu phiếu đăng ký môn học: đính kèm.

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24  tháng 6 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

Đặng Thị Phương Thảo

Mẫu đăng ký môn học

Thời khóa biểu học phần hè K27 – Khoa L