THÔNG BÁO
Lịch thi kết thúc môn học học phần 2 lớp cao học khóa 2017 đợt 1 + đợt 2 (cập nhật mới)

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Đề nghị học viên cao học khóa 27/2017 xem lịch thi kết thúc các học phần trong đính kèm.

Lưu ý: ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ ANH/CHỊ HỌC VIÊN PHẢI MANG THEO THẺ HỌC VIÊN KHI ĐI THI.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh

Lịch thi kết thúc học phần 2 khóa 27 – tháng 7 năm 2018 (cập nhật mới)