THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ bổ sung học phần 2 chương trình cao học khóa 27/2017 (đợt 1 + đợt 2)

 TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Đề nghị học viên cao học khóa 27 (đợt 1 + đợt 2) của ngành Hóa phân tích đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký tín chỉ môn học Thực tập phân tích dụng cụ 2.

Thời gian đăng ký: từ ngày 03/7/2018 đến 04/7/2018.

Ngày học: Thứ 7 và chủ nhật thời gian từ 13/7/2018 đến 31/8/2018.

Mẫu phiếu đăng ký môn học (file đính kèm)

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh

 

Mẫu phiếu đăng ký môn học