Quyết định 2476/QĐ-KHTN ngày 29 tháng 12 năm 2017 công nhận tên đề tài và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2016

Quyết định 491/QĐ-KHTN ngày 04 tháng 4 năm 2018 công nhận tên đồ án và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2016

Quyết định 852/QĐ-KHTN ngày 21 tháng 5 năm 2018 công nhận tên đề tài và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2016 (bổ sung)

Quyết định 1406/QĐ-KHTN ngày 03 tháng 8 năm 2016 điều chỉnh tên đề tài và bổ sung CBHD khóa năm 2016

Quyết định 1465/QĐ-KHTN ngày 13 tháng 8 năm 2018 công nhận tên đề tài và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2016 bổ sung

Quyết định 1894B/QĐ-KHTN ngày 02 tháng 10 năm 2018 công nhận tên đề tài và danh sách CBHD khóa năm 2016 bổ sung

Quyết định 1895B/QĐ-KHTN ngày 02 tháng 10 năm 2018 thay đổi tên đề tài khóa 2016

Quyết định 155B/QĐ-KHTN ngày 31 tháng 01 năm 2019 công nhận đề tài luận văn/đồ án Thạc sĩ khóa 2016 chuyển tự túc

Quyết định 443/QĐ-KHTN ngày 08/4/2019 v/v công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2016 chuyển tự túc bổ sung

Quyết định 643B/QĐ-KHTN ngày 02 tháng 5 năm 2019 v/v công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khoá năm 2016 chuyển tự túc bổ sung

Quyết định 1769B/QĐ-KHTN ngày 05/11/2019 v/v đổi tên đề tài luận văn Thạc sĩ khoá năm 2016

Quyết định 1770B/QĐ-KHTN ngày 05/11/2019 v/v công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khoá năm 2016 chuyển tự túc bổ sung

Quyết định 04B/QĐ-KHTN ngày 04 tháng 01 năm 2020 v/v đổi tên đề tài và CBHD luận văn thạc sĩ khoá năm 2016

Quyết định 1553/QĐ-KHTN ngày 19 tháng 11 năm 2020 v/v đổi tên đề tài luận văn Thạc sĩ khoá năm 2016

Quyết định 584B/QĐ-KHTN ngày 22 tháng 6 năm 2020 v/v công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2016 chuyển tự túc bổ sung

Quyết định 339/QĐ-KHTN ngày 08 tháng 3 năm 2021 v/v đổi tên đề tài và CBHD học viên cao học khóa năm 2016

Quyết định 487B/QĐ-KHTN ngày 01/4/2021 v/v đổi tên đề tài và cán bộ hướng dẫn luận văn Thạc sĩ khóa năm 2016

Quyết định 1080/QĐ-KHTN ngày 30/8/2021 v/v điều chỉnh cán bộ hướng dẫn luận văn Thạc sĩ khoá năm 2016

Quyết định 1080B/QĐ-KHTN ngày 30/8/2021 v/v chuyển sang tự túc đối với học viên cao học khoá năm 2016 (bổ sung)