ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

NCS. ĐẶNG HOÀI TRUNG, chuyên ngành Vật lý địa cầu – 62 44 15 01, với đề tài “Bài toán thuận và ngược trong Rađa xuyên đất buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 16/07/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM