1/ Quyết định 862/QĐ-KHTN ngày 31/5/2016 về việc công nhận tên đề tài và danh sách cán bộ hướng dẫn học viên cao học khóa 24/2014 (danh sách đính kèm bên dưới):

Tên đề tài luận văn và danh sách CBHD học viên cao học Khoa Công nghệ Thông tin

Tên đồ án và danh sách CBHD học viên cao học Khoa Công nghệ thông tin

Tên đề tài luận văn và danh sách CBHD học viên cao học Khoa Toán – tin học

Tên đề tài luận văn và danh sách CBHD học viên cao học Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật

Tên đề tài luận văn và danh sách CBHD học viên cao học Khoa Điện tử Viễn thông

Tên đề tài luận văn và danh sách CBHD học viên cao học Khoa Hóa học

Tên đề tài luận văn và danh sách CBHD học viên cao học Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học

Tên đề tài luận văn và danh sách CBHD học viên cao học Khoa Sinh học – Công nghệ sinh họcPhương thức nghiên cứu

Tên đề tài luận văn và danh sách CBHD học viên cao học các khoa: Địa chất, Môi trường, Khoa học Vật liệu 

2/ Quyết định giao đề tài bổ sung:

Quyết định 1477/QĐ-KHTN ngày 25/8/2016 về việc công nhận tên đề tài luận văn và danh sách CBHD hcọ viên cao học khóa 24/2014 (bổ sung)

Quyết định 1478/QĐ-KHTN ngày 25/8/2016 về việc công nhận tên đồ án và danh sách CBHD học viên cao học khóa 24/2014 (bổ sung)

3/ Quyết định 1461/QĐ-KHTN ngày 10/10/2016 về việc thay đổi tên đề tài và danh sách CBHD học viên cao học khóa 24/2014

4/ Quyết định công nhận tên đề tài và danh sách CBHD học viên cao học khóa 24/2014 chuyển sang học tự túc:

Quyết định 889/QĐ-KHTN ngày 25/02/2017 về việc công nhận tên đề tài luận văn và danh sách CBHD học viên cao học khóa 24/2014 chuyển sang học tự túc

Quyết định 887/QĐ-KHTN ngày 25/02/2017 về việc công nhận tên đề tài luận văn và danh sách CBHD học viên cao học khóa 24/2014 chuyển sang học tự túc – phương thức nghiên cứu

Quyết định 888/QĐ-KHTN ngày 25/02/2017 về việc công nhận tên đồ án và danh sách CBHD học viên cao học khóa 24/2014 chuyển sang học tự túc

Quyết định 842/QĐ-KHTN ngày 26/6/2017 về việc công nhận tên đề tài luận văn và danh sách CBHD học viên cao học khóa 24/2014 chuyển sang học tự túc bổ sung

– Quyết định 1605/QĐ-KHTN ngày 15/7/2017 về việc công nhận tên đồ án và danh sách CBHD học viên cao học khóa 24/2014 chuyển sang học tự túc bổ sung

5/ Quyết định 1604/QĐ-KHTN ngày 15/7/2017 về việc thay đổi tên đề tài và danh sách CBHD học viên cao học khóa 24/2014

6/ Quyết định 212B/QĐ-KHTN ngày 31/01/2018 về việc công nhận tên đề tài luận văn thạc sĩ và danh sách cán bộ hướng dẫn học viên cao học khóa năm 2014 chuyển tự túc (bổ sung)

7/ Quyết định 849/QĐ-KHTN ngày 21/5/2018 về việc điều chỉnh tập thể cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2014

8/ Quyết định 850/QĐ-KHTN ngày 21/5/2018 về việc thay đổi tên đề tài và cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 24/2014

9/ Quyết định 1403/QĐ-KHTN ngày 03/8/2018 về việc công nhận tên đề tài luận văn thạc sĩ và danh sách cán bộ hướng dẫn học viên cao học khóa năm 2014 chuyển tự túc (bổ sung)

10/ Quyết định 1848B/QĐ-KHTN ngày 20/9/2018 về việc thay đổi đề tài luận văn thạc sĩ khóa 24/2014

11/ Quyết định 2303B/QĐ-KHTN ngày 02/11/2018 về việc thay đổi tên đề tài và CBHD luận văn thạc sĩ khóa 24/2014