1/ Các quyết định giao đề tài đợt 1:

Quyết định 490/QĐ-KHTN ngày 13/02/2015 về việc công nhận tên đồ án và danh sách cán bộ hướng dẫn học viên cao học khóa 23/2013 (đợt 1)

Quyết định 467/QĐ-KHTN ngày 13/02/2015 về việc công nhận tên đề tài luận văn và danh sách cán bộ hướng dẫn học viên cao học khóa 23/2013 (đợt 1)

Quyết định 469/QĐ-KHTN ngày 13/02/2015 về việc công nhận tên đề tài luận văn phương thức nghiên cứu và danh sách cán bộ hướng dẫn học viên cao học khóa 23/2013

2/ Các quyết định giao đề tài đợt 1 bổ sung:

Quyết định 699/QĐ-KHTN ngày 06/3/2015 về việc công nhận tên đề tài luận văn và danh sách cán bộ hướng dẫn học viên cao học khóa 23/2013 (đợt 1 bổ sung)

Quyết định 700/QĐ-KHTN ngày 06/3/2015 về việc công nhận tên đồ án và danh sách cán bộ hướng dẫn học viên cao học khóa 23/2013 (đợt 1 bổ sung)

3/ Quyết định 1013/QĐ-KHTN ngày 02/6/2015 về việc thay đổi tên đề tài và danh sách CBHD học viên cao học khóa 23/2013

4/ Quyết định 1014/QĐ-KHTN ngày 02/6/2015 về việc công nhận tên đề tài luận văn và danh sách cán bộ hướng dẫn học viên cao học khóa 23/2013 (đợt 2) đợt 2:

Quyết định 1015/QĐ-KHTN ngày 02/6/2015 về việc công nhận tên đồ án và danh sách cán bộ hướng dẫn học viên cao học khóa 23/2013 (đợt 2)

– Quyết định 1014/QĐ-KHTN ngày 02/6/2015 về việc công nhận tên đề tài luận văn và danh sách cán bộ hướng dẫn học viên cao học khóa 23/2013 (đợt 2)

5/ Các quyết định giao đề tài dành cho học viên chuyển sang học tự túc

– Quyết định 2043/QĐ-KHTN ngày 07/12/2015 về việc công nhận tên đề tài luận văn và danh sách cán bộ hướng dẫn học viên cao học khóa 23/2013 chuyển sang học tự túc (đợt 1)

 Quyết định 2044/QĐ-KHTN ngày 07/12/2015 về việc công nhận tên đồ án và danh sách cán bộ hướng dẫn học viên cao học khóa 23/2013 chuyển sang học tự túc (đợt 1)

Quyết định 547/QĐ-KHTN ngày 15/01/2016 về việc công nhận tên đồ án và danh sách cán bộ hướng dẫn học viên cao học khóa 23/2013 chuyển sang học tự túc (đợt 2)

Quyết định 548/QĐ-KHTN ngày 15/01/2016 về việc công nhận tên đề tài luận văn và danh sách cán bộ hướng dẫn học viên cao học khóa 23/2013 chuyển sang học tự túc (đợt 2)

Quyết định 575/QĐ-KHTN ngày 15/4/2016 về việc công nhận tên đồ án và danh sách cán bộ hướng dẫn học viên cao học khóa 23/2013 chuyển sang học tự túc (bổ sung)

Quyết định 576/QĐ-KHTN ngày 15/4/2016 về việc công nhận tên đề tài luận văn và danh sách cán bộ hướng dẫn học viên cao học khóa 23/2013 chuyển sang học tự túc (bổ sung)

Quyết định 1460/QĐ-KHTN ngày 10/6/2016 về việc thay đổi tên đề tài và danh sách CBHD học viên cao học khóa 23/2013 (bổ sung)

Quyết định 1459/QĐ-KHTN ngày 08/7/2016 về việc công nhận tên đề tài luận văn và danh sách cán bộ hướng dẫn học viên cao học khóa 23/2013 chuyển sang học tự túc (bổ sung)

Quyết định 840/QĐ-KHTN ngày 26/6/2017 về việc thay đổi tên đề tài và danh sách CBHD học viên cao học khóa 23/2013

Quyết định 1603/QĐ-KHTN ngày 26/9/2017 về việc thay đổi tên đề tài và danh sách CBHD học viên cao học khóa 23/2013