Quy chế của ĐHQG TP.HCM

Danh muc giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ theo thông tư 25 của Bộ Giáo dục & Đào tạo

QĐ-ĐHQG ngày 05/07/2018 QĐ v/v ban hành Quy định công bố kết quả NCKH trong và ngoài nước tại ĐHQG-HCM

QĐ số 01/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 05 tháng 01 năm 2009 – Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2009

QĐ số 160/QĐ-ĐHQG ngày 24 tháng 3 năm 2017 Quyết định ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2017

QĐ số 1020/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 10 tháng 9 năm 2010 – Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2010

QĐ số 166/QĐ-ĐHQG ngày 26 tháng 02 năm 2018 Quyết định ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

QĐ 83/QĐ-ĐHQG ngày 19 tháng 02 năm 2016 Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

QĐ số 783/QĐ-ĐHQG ngày 21 tháng 7 năm 2017 Quyết định v/v sửa đổi bổ sung quy chế tuyển sinh Thạc sĩ Tiến sĩ ban hành kèm QĐ 83/QĐ-ĐHQG ngày 19 tháng 02 năm 2016

QĐ 410/QĐ-ĐHQG ngày 24 tháng 4 năm 2018 Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung QĐ 783/QĐ-ĐHQG ngày 21 tháng 7 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh Thạc sĩ, Tiến sĩ ban hành kèm QĐ 83/QĐ-ĐHQG ngày 19 tháng 02 năm 2016

NĐ 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 Nghị định quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo duc

QĐ 803/QĐ-ĐHQG ngày 30 tháng 6 năm 2015 v/v ban hành quy định thực hiện CTLKĐT với nước ngoài tại ĐHQG và các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc

QĐ 113/QĐ-ĐHQG ngày 4 tháng 2 năm 2021 ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Thạc sĩ và tiến sĩ