Chuẩn đầu ra ngành Vật lý kỹ thuật – Giảng dạy vật lý thực nghiệm