Điểm thi môn Sinh học phân tử và thực nghiệm – chuyên ngành GDSHTN K32 (ngày thi: 16/7/2023)