Điểm thi môn Giảng dạy sinh học theo định hướng giáo dục STEAM – chuyên ngành GDSHTN K32 (ngày thi: 07/7/2023)