Điểm thi môn Giải tích hàm nâng cao – Toán ứng dụng K32 (ngày thi 01/4/2023)