Điểm thi môn Cơ sở toán cho vật lý lý thuyết– Vật lý lý thuyết và vật lý toán K32