Điểm thi môn Biến dưỡng năng lượng và vật chất ở vi sinh vật – ngành Vi sinh vật học K30 (ngày thi: 31/3/2023)