Điểm thi môn Địa chất đồng vị, NCS ngành Địa chất học, khóa 31