TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2022
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1309 /TB-KHTN
TP.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2022 đợt 2
Chương trình liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ (BS-MS)

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

1/ Kết quả xét tuyển:

Căn cứ theo quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ hiện hành của Đại học Quốc Gia TP. HCM;

Căn cứ theo chỉ tiêu xét tuyển trình độ thạc sĩ chương trình liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM,

Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển như sau:

1.1/ Tiêu chí xét tuyển: Ứng viên trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

  • Đối tượng xét tuyển: Ứng viên là sinh viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và đã đăng ký tham gia chương trình đào tạo BS-MS theo đề án đã được ĐHQG-HCM phê duyệt
  • Đã tốt nghiệp đại học
  • Trình độ ngoại ngữ: đạt yêu cầu trình độ ngoại ngữ theo quy định đã nêu trong thông báo xét tuyển số 968/KHTN-SĐH ngày 19/9/2022 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Đối với các thí sinh dự thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, môn Tiếng Anh phải đạt từ 50 điểm trở lên và thí sinh phải dự thi đầy đủ 4 kỹ năng Đọc, Viết, Nghe và Nói.
  • Đánh giá của Hội đồng tuyển sinh: Hội đồng tuyển sinh sau đại học duyệt danh sách ứng viên được liên thông vào chương trình thạc sĩ.

1.2/ Kết quả xét tuyển: Danh sách ứng viên trúng tuyển (đính kèm)

2/ Thời gian nhận giấy báo nhập học: ngày 22/12/2022 và 23/12/2022.

3/ Sinh hoạt đầu khóa: xem thông báo chi tiết tại link:

Thông báo về việc sinh hoạt đầu khóa đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh khóa năm 2022 (đợt 1 và đợt 2) – Cập nhật mới

4/ Thông báo nhập học: xem thông báo chi tiết tại link:

https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/12/08/thong-bao-nhap-hoc-chuong-trinh-thac-si-khoa-32-2022-dot-2/

5/ Đăng ký học phần 1 khóa 32: xem thông báo chi tiết tại link:

Thông báo đăng ký tín chỉ học phần 1 chương trình cao học khoá 32/2022 (đợt 1 + đợt 2) (cập nhật mới)

 6/ Lưu ý: Thí sinh/ứng viên nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thay cho bản sao bằng tốt nghiệp đại học trong hồ sơ dự tuyển cần nộp bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp đại học tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 13/01/2023.

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/;
– Ban ĐT, ĐHQG-HCM (để theo dõi);
– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH;
– Lưu VT; SĐH
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
HIỆU TRƯỞNG
Trần Lê Quan