ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   1004 /KHTN-SĐH

TP.HCM, ngày 26 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v xét cho sinh viên Khóa 2018 tham gia chương trình BS-MS đã tốt nghiệp đại học được dự thi môn ngoại ngữ đầu vào bậc thạc sĩ kỳ thi tháng 11 năm 2022

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo, trong kỳ xét tuyển vào bậc thạc sĩ khóa tuyển năm 2022, chương trình liên thông từ bậc đại học lên bậc thạc sĩ (BS-MS), đối với các sinh viên thuộc khóa 2018 đã tốt nghiệp đại học theo chương trình BS-MS nhưng chưa đạt yêu cầu chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu vào bậc thạc sĩ thì được đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh bậc thạc sĩ đợt 2 năm 2022.

Đối với các ứng viên đăng ký xét tuyển vào bậc thạc sĩ, chương trình BS-MS, có đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ, hồ sơ xét tuyển bao gồm:

  1. Hồ sơ xét tuyển theo thông báo số 968/TB-KHTN ngày 19/9/2022. Link thông báo: https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/09/19/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2022-chuong-trinh-lien-thong-tu-trinh-do-dai-hoc-len-trinh-do-thac-si-bs-ms/
  2. Phiếu đăng ký dự thi ngoại ngữ đầu vào (mẫu đính kèm), có dán ảnh 3×4
  3. Lệ phí xét tuyển: 60.000đ
  4. Lệ phí đăng ký dự thi môn ngoại ngữ: 120.000đ

Thời gian nộp hồ sơ: trước 16 giờ 00 ngày 25/10/2022.

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/;
– Lưu VT; SĐH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Lê Quan