Điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học – KHMT K31 BSMS