Điểm thi môn Các mô hình phân tích dữ liệu – KHMT HTTT BSMS