Điểm thi môn Phương pháp toán cho tin học và giải thuật – KHMT K29