Điểm thi môn Seminar về CNSH phân tử – NCS ngành CNSH, K25