ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 109/TB-SĐH

TPHCM, ngày 25 tháng 5 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển chương trình liên thông từ trình độ Đại học lên trình độ Thạc sĩ (BS-MS) Ngành Hóa hoc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

 

Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-ĐHQG, ngày 03 tháng 6 năm 2019 của ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy định tạm thời về đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ tại ĐHQG-HCM,

Căn cứ đề án chương trình đào tạo liên thông từ bậc đại học lên bậc thạc sĩ ngành Hóa học đã được Đại học Quốc Gia TP.HCM phê duyệt,

Căn cứ kết quả phỏng vấn xét tuyển chương trình liên thông BS – MS của Khoa Hóa học;

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM thông báo kết quả xét xét tuyển chương trình liên thông BS- MS như sau:

1. Danh sách các sinh viên được xét tuyển vào chương trình liên thông BS-MS khóa năm 2022. (Đính kèm quyết định)

2. Danh sách sinh viên không được xét tuyển vào chương trình liên thông BS-MS do không đủ điều kiện xét tuyển. (Danh sách đính kèm)

Vậy Trường thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/

– Khoa Hóa học

– Lưu VT; SĐH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

  

Trần Lê Quan