Điểm thi môn Tối ưu không trơn, Dự bị NCS khóa năm 2021