Điểm thi môn Các phương pháp phổ nghiên cứu hợp chất hữu cơ – Hóa sinh K29