Điểm thi môn Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất dịch vụ và nghiên cứu khoa học – Vi sinh K30