Điểm thi môn Phương pháp thiêt bị ghi bức xạ, VLHN K30