Điểm thi môn Tìm hiểu hoạt tính sinh học hoặc khả năng ứng dụng của các nhóm hợp chất trong đối tượng khảo sát – HHC K30