Quyết định 898B/QĐ-KHTN ngày 10/8/2020 về việc phê duyệt khung chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Địa chất