Điểm thi môn Nấm men: Công nghệ và ứngd ụng – Di truyền K29