Điểm thi môn Công nghệ sinh học Bacillus Subtilis – Vi sinh K29 NCS