Xử lý ngôn ngữ tự nhiên dựa trên thống kê  – KHMT K29