Xử lý ngôn ngữ tự nhiên dựa trên hệ thống – Dự bị NCS KHMT K29