Điểm thi môn Nghiên cứu vật liệu bằng phương pháp hóa tin – Hóa lý K29