Điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học – Hoá hữu cơ K28