Điểm thi môn Tìm hiểu hoạt tính sinh học các nhóm hợp chất trong đối tượng khảo sát – HHC K29 NCS