Điểm thi môn Sinh học phân tử và thực nghiệm – GDSHTN K29