Điểm thi môn Tổng hợp hữu cơ và hoá học xanh 1 – HHC K28