Điểm thi môn Phân tích thống kê số liệu trong ghi đo bức xạ – VLHN K28 NCS