Điểm phúc tra môn Các phương pháp phân tích tia X – Hoá lý K29 (Ngày thi: 26/6/2020)