Điểm thi môn Miễn dịch học – Vi sinh K29 (Ngày thi: 22/8/2020)