Điểm thi môn Chất hấp phụ và ứng dụng trong chiết pha rắn – Hoá phân tích K28