Điểm thi môn Cơ sở vật lý cho vật lý lý thuyết – VLLT K29