Điểm thi môn Động đất và sóng thần – VLDC K28 dự bị NCS