Điểm thi môn Seminar toán ứng dụng – Tính toán và máy học – Toán UD giáo dục toán học K28