Điểm thi môn Sử dụng các phương pháp phổ nghiệm để xác định cấu trúc nhóm hợp chất khảo sát, khóa năm 2018