Ứng dụng quang phổ để nghiên cứu tính chất vật liệu, K27