Điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học – QLMT K28 (ngày thi: 05/10/2019)