Điểm thi môn Phương pháp toán trong tin học và giải thuật – KHMT K27 (ngày thi: 25/4/2019)